دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سرمعمولي

SOOSAN SB 50

SOOSAN SB 50

32,600 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي چکش سوسان 50
نام لاتين چکش SOOSAN SB 50
نام لاتين کمپاني سازنده چکش SOOSAN
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
دسته قطر 95-125
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
ويژگي ضدسايش
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش